วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย
1. เปิดสอนหลักสูตรปวช.และปวส. ในสาขาที่ขาดแคลนเพิ่มเติม เพื่อสนองความต้องการตลาดแรงงานในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก เช่น สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สาขาเครื่องกลไฟฟ้า เป็นต้น โดยรับนักศึกษาจากทุกภาคของประเทศ
2. เป็นศูนย์ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการและบุคลากรของกรมอาชีวศึกษา ในด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3. จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีในระดับ ปวส. สาขาวิชาที่ขาดแคลนร่วมกับโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและใกล้เคียง
4. จัดเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ระดับปวช.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและเพิ่มพูนความรู้ที่สูงขึ้น (ระดับ ปวส.)