• บุคลากร

จำนวนบุคลากร
ในปีการศึกษา  2562  มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น       คน  จำแนกได้ดังนี้
ตำแหน่ง/หน้าที่
1.  ฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการ
1
  รองผู้อำนวยการ
4
2.ครู ข้าราชการครู
 7
  พนักงานราชการ
21
  ครูอัตราจ้าง
2
  ครูต่างชาติ
1
   
 
 3.บุคลากรสายสนับสนุน พนักงานขับรถ
2
   
 
   
 
   
 
  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
1
  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
2
  เจ้าหน้าที่งานการเงิน
2
  เจ้าหน้าที่งานบัญชี
2
  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป
1
  เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ
1
  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพสถานศึกษา
1
  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน  การสอน
1
  เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล
1
  เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน  นักศึกษา
1
  เจ้าหน้าที่งานแนะแนวนักเรียน  นักศึกษา
1
  เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา.                                     -
  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร
1
  เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 -
  พนักงานนักการฯ
7
   
 
59

 

รายชื่อบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

 

ลำดับที่                             

ชื่อ  - สกุล                            

ตำแหน่ง  

 

หมายเหตุ

1

ดร.สิริชัย นัยกองศิริ        

ผู้อำนวยการ

 

2

นายยุทธพันธ์    โคตรพันธ์         

รองผู้อำนวยการ

 

3

นายวิเศษ  นาเรือง

รองผู้อำนวยการ

 

4

นางชุติมา โชคกนกวัฒนา

รองผู้อำนวยการ

 

5

ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์   สุภชาติ       

รองผู้อำนวยการ

 

6

นางรักชนก  โคตรพันธ์           

ครู คศ. 2

 แผนกวิชาปิโตรเคมี

 นายสยาม    จงสุขเกษม              

 ครู ค.ศ.2

 

8

นางสาวลดาวัลย์  ยอดญาติไทย      

ครูผู้ช่วย

 

9

นายกฤติเดช เปมานุลักษ์

ครูพิเศษสอน

 

10

นายจุลงกรณ์ ปัตถะเมฆ  

ครูพิเศษสอน

 

11

นายJohn Philip Restauro       

ครูพิเศษสอน

 

12

นายอินทัช       ชาติพุก               

พนักงานราชการ

แผนกวิชาเครื่องมือกล

13

นายพงษ์ศักดิ์    วิริยะธรรม           

ครูผู้ช่วย

 

14

นางสาวกันย์นิกา   โตดิษฐ์            

พนักงานราชการครู

 

15

นายสิทธิศักดิ์    ศรีคำ                  

พนักงานราชการครู

 

16

นายพิทักษ์พงศ์   กุลภักดี             

พนักงานราชการครู

 

17

นายณัฐพล ไชยเอม  

พนักงานราชการครู

 

18

นายจาตุรงค์      พึ่งจักคลี่

พนักงานราชการครู

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

19

นายชยากร        แสงจินดา 

พนักงานราชการครู

 

20

นายทรงเกียรติ    หาญสุโพธิ์         

พนักงานราชการครู

แผนกวิชาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

21

นายไพรวัลย์       วิเศษดอนหวาย  

ครูพิเศษสอน

 

22

นายบัญชา     แป้นมา                

ครู คศ.1

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

23

นายไพฑูรย์    คล้ายนุช               

พนักงานราชการครู

 

24

นายวิสุทธิ์      จีนเพชร               

พนักงานราชการครู

 

25

นายเสวก   พรหมเวียง

พนักงานราชการครู

 

 

 

ลำดับที่                             

ชื่อ  - สกุล                            

ตำแหน่ง  

 

หมายเหตุ

26

นายสิทธิศักดิ์  แก้วธนกูล           

พนักงานราชการครู

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

27

นายสนั่น       ทองดารา            

พนักงานราชการครู

 

28

นายวีระพันธ์    อยู่เสงี่ยม           

ครู คศ.2

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

29

นางสาวฐิรญา  จันทร์เกิด           

พนักงานราชการครู

 

30

นายสุริยา        สองสี                   

ครูผู้ช่วย

แผนกวิชาช่างยนต์

31

นายเอกวีร์        บุญยืน                 

พนักงานราชการครู

 

32

นายเอกพงศ์     บานเย็น               

พนักงานราชการครู

 

33

นายเอกลักษณ์ แสนเขียววงศ์         

พนักงานราชการครู

 

34

นางสาวเบญจวรรณ    เหลาราช         

พนักงานราชการครู

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

                 35

นางสาวศศิภรณ์ อินทโร 

ครูพิเศษสอน

 

36

นายโสภณ เฉิดดิลก

ครูพิเศษสอน

 

37

นางสาวกรองรัตน์  พุ่มเพชร               

ครู คศ.1

 

38

นายโยธิน  แสนศิริ                          

พนักงานราชการครู

 

39

นางสาวสุพัตรา   มาลาศรี                 

พนักงานราชการครู

 

40

นางสาวกีรติญา  วงศ์ใหญ่                 

ครูพิเศษสอน

 

41

นางสาวสุรีวัลย์   ปานอิน                 

ครูพิเศษสอน

 

42

นางสาวเกษมณี     สวรรค์              

เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรทั่วไป

43

นางสาวบุษกร       คล่องแคล่ว       

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 

44

นางสาววัลยา        ชันษา             

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 

45

นางสาววรรณิกา    แก้วอยู่             

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 

46

นางสาวกาญจนา   ศรีสิงห์             

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 

47

นางสาวกิตติยา จินดามณี           

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

 

48

นางสาวธัญรดา กิตติกวินชน          

เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

 

49

นางสาวรัตนากร   คำเทียม             

เจ้าหน้าที่งานบัญชี           

 

 50

นางสาวเปมิกา    ปิ่นทอง     

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

 

51

    นางสาวนิตยา     สมัครสมาน           

เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ

 จ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

52

นางสาวฐิติภา สุวรรณโชติ

เจ้าหน้าที่งานประกันฯ

 

 

 

ลำดับที่                             

ชื่อ  - สกุล                            

ตำแหน่ง  

 

หมายเหตุ

53

นางสาวอัญชิษฐา  มั่งมั่นสีลชัย    

เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

54

        

 

 

55

นางสาวปรัศนีญาภรณ์   ธิยา      

เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯและงานครูที่ปรึกษา

 

56

นางสาวอรุณี   สุนทรมณี    

เจ้าหน้าที่งานปกรองและงานการค้าฯ

 

57

นางสาวพีระยา แสงชาวนา       

เจ้าหน้าที่งานวัดผลฯ

เจ้าหน้าทีฝ่ายวิชาการ

58

นางภัทรสุดา เกตุฉาย      

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ

 

59

นางสาววันวิสาข์ เทียมจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

เจ้าหน้าทีแผนกวิชาปิโตรเคมี

60

นางสาวมัญชรัฏ กวางทอง

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

 

61

นางสาวปาลิตา พิสมัย

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

 

62

นายลมลัน          บุญภักดี                

นักการฯ

นักการภารโรง

63

นายสุดประเสริฐ   แย้มสมพงษ์           

นักการฯ

 

64

นางอำพร           ฆ้องเสทือน            

นักการฯ

 

65

นางจำเนียร         แก้วกอง               

นักการฯ

 

66

นางสาวณัฐนิชา    มีนา                    

นักการฯ

 

67

นางปราณี           ทองบ้านโข้ง          

นักการฯ

 

68

กิตติทัช อินทรทัศ

นักการฯ

 

69

นางสาวขวัญเมือง  ทองบ้านโข้ง          

นักการฯ

 

70

นายปัญญา ฆ้องสะเทือน        

พนักงานขับรถ

 

71

นายสมสหวิน มาโยธา              

พนักงานขับรถ

 

 

 

ข้อมูลบุคลากร
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558