พันธกิจหรือนโยบาย

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำในการผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพสนองความต้องการตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ :