ทำเนียบผู้บริหาร 

 
                
นายประชา  ฤทธิผล 

พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการปัจุบัน
                                     
 
นายอดุลย์  กอเซ็ม
พ.ศ. 2537-2550

ผู้อำนวยการ

 
 

 
นายอุดร  เห็นชอบดี
พ.ศ. 2550-2556

ผู้อำนวยการ
 
 

 
นายอดิศักดิ์   ชัชเวช
พ.ศ. 2556-2558

ผู้อำนวยการ
 


 
ดร.สุวรรณา  พงษ์ศรีศุภกร
พ.ศ. 2558-2559

ผู้อำนวยการ
 
 
คร.จิระ  เฉลิมศักดิ์
พ.ศ. 2559-2560

ผู้อำนวยการ
 
 
 
   
 
 
 
 
รองผู้อำนวยการ
 
 


 
นายยุทธ์พันธ์   โคตรพันธ์
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน
 
 
 


 
นางดวงเนตร  จันทร์สุวรรณ
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน


 
 
นายสมโรจน์   พลายงาม
พ.ศ. 2560-ปัจจุบัน
 
 

 

นายวรรณยุทธ    จิตรสมุทร
  
นายสมปอง   สิกขเรศ
พ.ศ.  
 


 
นายสุวิทย์   เมืองศิริ
พ.ศ.  
 


 
นายโกศล  อินทร์วงศ์
พ.ศ.  
 
 

 
นางอภิญญา  ชุ่มเจริญ
พ.ศ.  
 
  นายสมพร  ชูทอง
พ.ศ.  
  ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย   ตลุนจันทร์
พ.ศ.  
 
 
 
 

 
นายศุภชัย. จันทรเกตุ
พ.ศ.  
 
 
นายครรชิต  กำลังเกื้่อ 
พ.ศ. 25
 
 
 
นายอภิชาติ  กุลธานี
6 ส.ค. 2555 – 27 ก.พ. 2556
 
 
 
 
นางสาวธนิดา  วรรณแก้ว 
พ.ศ. 25
 
 
   
นางสาวอมรัตน์  พิทักษ์วาปี
พ.ศ. 25
 
  
นายยุทธ์พันธ์   โคตรพันธ์
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน