ผู้บริหาร

 
 
 
      
นายประชา  ฤทธิผล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายยุทธพันธ์   โคตรพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการบริหารทรัพยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       นางสาวดวงเนตร      จันทร์สุวรรณ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   นายสมโรจน์    พลายงาม
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา