ผู้บริหาร

 
 
 
      
ดร.สิริชัย นัยกองศิริ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
 
 
 
 
 
     
นายยุทธพันธ์   โคตรพันธ์   
รองผู้อำนวยการบริหารทรัพยากร 
 
                   นายวิเศษ  นาเรือง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ว่าที่ ร.ต.ประสิทธิ์   สุภชาติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  นางชุติมา โชคกนกวัฒนา
 
                   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ